Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”; tìm hiểu 28 năm ngày thành lập tỉnh BRVT năm 2019

Home/Các Cuộc thi/Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”; tìm hiểu 28 năm ngày thành lập tỉnh BRVT năm 2019

Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”; tìm hiểu 28 năm ngày thành lập tỉnh BRVT năm 2019

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”; tìm hiểu 28 năm ngày thành lập tỉnh BRVT”

By | 2019-06-19T15:57:55+07:00 Tháng Năm 6th, 2019|Các Cuộc thi|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment