Thành đoàn Vũng Tàu – Cụm thi đua số 2 tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2019

Home/Huyện - Thành Đoàn, Tin tức, Vũng Tàu/Thành đoàn Vũng Tàu – Cụm thi đua số 2 tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2019

Thành đoàn Vũng Tàu – Cụm thi đua số 2 tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2019

Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày 29/9/2019, Thành đoàn Vũng Tàu – Cụm thi đua số 2 tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2019, với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên thanh niên. Thông qua buổi học tập giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, nâng cao bản lĩnh về chính trị, nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

By | 2019-10-14T14:54:37+07:00 Tháng Chín 30th, 2019|Huyện - Thành Đoàn, Tin tức, Vũng Tàu|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment