Những giải pháp thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giai đoạn 2018 – 2022

Home/6 Bài học lý luận chính trị, Tỉnh Đoàn/Những giải pháp thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giai đoạn 2018 – 2022

Những giải pháp thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 19/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn BRVT đã ban hành kế hoạch số 119-KH/TĐTN-TCKT về việc học tập lý luận chính trị đối với Cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022. Đây là kế hoạch cụ thể hóa Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Trung ương Đoàn về Quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022.

Theo đó, kế hoạch sẽ đảm bảo cán bộ Đoàn được học tập lý luận chính trị, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị để có bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh BRVT lần thứ VI. Đồng thời, việc học tập lý luận chính trị để gắn việc chuẩn hóa cán bộ Đoàn, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng xác định cụ thể việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ đoàn. Cán bộ đoàn thường xuyên, tự giác và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị; Việc học tập lý luận chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với cán bộ Đoàn. Qua đó khuyến khích, giúp đỡ cán bộ đoàn tự học, kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cán bộ đoàn có thành tích học tập tốt, tạo phong trào thi đua học tập lý luận chính trị trong cán bộ đoàn, đưa việc học tập lý luận chính trị vào nề nếp và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ đoàn.

Nội dung nghiên cứu học tập xoay quanh các vấn đề về: Lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; Các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn các ; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận, tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn tham mưu kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung chuyên đề toàn khoá và chuyên đề từng năm; lồng ghép những nội dung nêu trên vào các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập Đoàn, Hội, Đội. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc học tập lý luận chính trị của các đơn vị và báo cáo cho BTV Tỉnh đoàn trước ngày 22/10 hàng năm (thông qua Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn); tổ chức sơ kết, tổng kết công tác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết cấp tỉnh, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt quy định; Giao Ban Tuyên giáo tham mưu xây dựng chuyên đề và hướng dẫn học tập theo từng năm dành cho cán bộ đoàn, ĐVTN. Tham mưu quy chế phối hợp với ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng; nghị quyết , chỉ thị,…. cho cán bộ, đoàn viên các cấp trong toàn tỉnh và giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, đôn đốc việc triển khai chuyên đề tại cơ sở.

Bên cạnh đó, kế hoạch xác định Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện công tác học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 vào quý IV năm 2020 và tổ chức Tổng kết công tác học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 vào quý III năm 2022.

Tin bài: Phương Thủy

By | 2018-10-07T22:34:23+07:00 Tháng Chín 18th, 2018|6 Bài học lý luận chính trị, Tỉnh Đoàn|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment