Kết luận số 06-KL/TWĐTN – BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.

Home/Giáo Dục Tuyên Truyền, Tin tức, Tư liệu Đoàn TNCS HCM/Kết luận số 06-KL/TWĐTN – BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.

Kết luận số 06-KL/TWĐTN – BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.

Ngày 10/01/2019 Ban Chấp hành trung ương ban hành Kết luận số 06-KL/TWĐTN – BKT về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.Để tiếp tục nâng cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu sao y Kết luận hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đoàn khóa XI đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

By | 2019-06-19T15:03:52+07:00 Tháng Sáu 19th, 2019|Giáo Dục Tuyên Truyền, Tin tức, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment