KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CẤP TỈNH, GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Home/Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM/KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CẤP TỈNH, GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CẤP TỈNH, GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn;

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, giai đoạn 2018-2022 với các nội dung cụ thể sau:

  1. Đối tượng:

– Cán bộ công tác tại Tỉnh đoàn.

– Trường hợp cán bộ đang được cử đi học tập dài hạn (06 tháng trở lên), cán bộ ốm đau, bệnh tật phải xin nghỉ dài hạn, cán bộ nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản sẽ không thực hiện kế hoạch này.

  1. Thời gian

Ban Thường vụ, Thường trực tổ chức đi cơ sở hàng tháng; tham dự và chỉ đạo hội nghị, giao ban, hỗ trợ các hoạt động trong chương trình năm.

– Chuyên viên các Ban sẽ được Trưởng ban phân công cụ thể.

– Thời gian đi cơ sở được tính theo phương pháp cộng dồn, trên cơ sở công lệnh, quyết định cử cán bộ đi công tác của cơ quan.

01 cán bộ đi cơ sở ít nhất phải đủ 02 tháng (60 ngày/năm), khuyến khích cán bộ đi nhiều hơn 02 tháng, thời gian được chia cụ thể như sau:

  + Cấp chi đoàn: 30 ngày

  + Cấp xã: 20 ngày

  + Cấp huyện: 10 ngày

  1. Nội dung:

  – Theo chuyên đề: điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác, nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi.

  – Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở: tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động với đoàn cấp mình.

  – Kiểm tra, giám sát: đi kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra đoàn cấp tỉnh.

  – Dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn.

By | 2018-09-08T09:15:37+07:00 Tháng Chín 7th, 2018|Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment