Điều lệ Hội LHTN VN

Home/Điều lệ Hội LHTN VN
Điều lệ Hội LHTN VN 2018-02-28T07:54:41+07:00

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

    ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM  ( Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-BNV  ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ )  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM   Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội LHTN Việt Nam) là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý [...]

Tháng Tư 12th, 2018|Categories: Điều lệ Hội LHTN VN|