Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Home/Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành 02 chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2019 (có 02 chuyên đề kèm theo).

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, đề nghị các đơn vị huyện, thị, thành đoàn và Đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, cụ thể theo file đính kèm bên dưới:

1. Kế hoạch Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu:

2. CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THANH THIẾU NHI (Tài liệu dành cho cán bộ đoàn năm 2019, ban hành kèm theo Công văn số 2330 -CV/TWĐTN-BTG ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)

3. CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TRÁCH NHIỆM, TRUNG THỰC, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM (Tài liệu dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2019, ban hành kèm theo Công văn số 2330 -CV/TWĐTN-BTG, ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)

About the Author:

Leave A Comment