Tư liệu Đoàn TNCS HCM

Home/Tư liệu Đoàn TNCS HCM

Kết luận số 06-KL/TWĐTN – BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.

Ngày 10/01/2019 Ban Chấp hành trung ương ban hành Kết luận số 06-KL/TWĐTN – BKT về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.Để tiếp tục nâng cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị [...]

Kết luận số 05-KL/TWĐTN – BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”

Ngày 15/12/2018 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Kết luận số 05-KL/TWĐTN – BTG về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”. Để thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa [...]

KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CẤP TỈNH, GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư [...]

By | 2018-09-08T09:15:37+07:00 Tháng Chín 7th, 2018|Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|0 Comments

Nhân vật lịch sử tiêu biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

HUỲNH TỊNH CỦA (1834 - 1907) Quê quán: Phước Thọ - Đất Đỏ Ông là một nhà văn hoá lớn; có những đóng góp xuất sắc trong việc truyền bá chữ quốc ngữ; tác giả bộ từ điển tiếng Việt “Đại Nam quốc âm tự vị” có ý nghĩa khai phá, mở đường cho việc biên soạn [...]

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG; XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH; ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY THANH NIÊN XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại [...]

Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ban Biên tập Website doanthanhnien.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X , [...]

By | 2017-12-22T16:02:23+07:00 Tháng Mười Hai 22nd, 2017|Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|0 Comments